Total Tayangan Halaman

Cari Blog Ini

Kamis, 30 Desember 2010


dapet lagi , teko iklan soesoe hollandia melkDjangan begitoe poes, ini soesoe boekan boeat kowe sebab ini ada tjap " HOLLANDIA " jang terlaloe baik boeat koetjing2 ... hihihi lucu banget bro..sisi balik nya juga ada gambar nya ....Saja misti dapat saja poenja soesoe tjap " HOLLANDIA " baboe tentoe djoega tahoe ini soesoe jang paling baik.


buatan petrus regout & co - MAASTRICHT made in holland

maap NFS ahh..